Ontvang de nieuwste vacatures direct in je inboxLees meer     Nederlands  |  Français     |  English      
Privacybeleid van CareerBuilder Belgium

Samenvatting

Wij hebben dit Privacybeleid ontwikkeld opdat u er zeker van kunt zijn dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die door CareerBuilder B.V. (“CareerBuilder Belgium”) worden verzameld in verband met de www.careerbuilder.be website (de "Site") en is niet van toepassing op CareerBuilder Belgium gelieerde ondernemingen (tezamen met CareerBuilder Belgium, de “CareerBuilder Groep”). Wij adviseren u dit Privacybeleid periodiek te bekijken, aangezien wij het van tijd tot tijd kunnen actualiseren. Indien wij besluiten dit Privacybeleid te veranderen, zullen wij u daar door middel van een mededeling op de homepage op attenderen. Door het desbetreffende hokje op de Site aan te vinken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken – in de eerste plaats aan potentiële werkgevers – in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Persoonlijke Gegevens – wat wij verzamelen en waarom wij dat verzamelen

Wij verzamelen op fatsoenlijke en zorgvuldige wijze persoonlijke gegevens, zodat wij de door de Site aangeboden diensten efficiënt en effectief kunnen leveren. Tot de gegevens die wij in dat verband kunnen verzamelen behoren: uw naam, uw contactgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw nationaliteit, gegevens over uw opleiding en werkervaring, gegevens over uw persoonlijke interesses, gegevens van creditcards die u gebruikt voor betalingen, gegevens over uw gebruik van de Site, en uw IP-adres.

Persoonlijke gegevens – hoe wij die verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op de volgende manieren: 1. door u te vragen gegevens over uzelf te verstrekken; 2. door bepaalde gegevens over u te verkrijgen door gebruik te maken van instrumenten voor gegevensverzameling als webbakens en cookies; 3. via andere ondernemingen binnen de CareerBuilder Groep die ons gegevens over u verstrekken (wij maken u erop attent dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid dat door de desbetreffende onderneming aan u bekend is gemaakt); 4. via andere personen die ons gegevens over u verstrekken (in principe kan dat iedere persoon, onderneming of instelling zijn, maar in het algemeen betreft het hier werkgevers. Wij bewaren door andere personen verstrekte gegevens alleen indien deze relevant zijn voor de gegevens die wij in het algemeen verzamelen op grond van dit Privacybeleid en gaan er vanuit, tenzij u ons anders heeft geïnformeerd, dat de betreffende personen het recht hadden de gegevens aan ons te verstrekken).

Persoonlijke gegevens – wat wij daarmee doen

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen: - om u te informeren over geplaatste vacatures die interessant kunnen zijn - om u beschermde en veilige gebieden aan te kunnen bieden waarin u de door u aan onze Site gestuurde documenten kunt plaatsen en veranderen (zoals verzoeken om functies en CV’s) - om u nieuwsbrieven en andere informatie gerelateerd aan uw interesses te sturen (indien u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd) - om u te informeren over nieuwe diensten die door onze Site worden geboden (indien u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd) - om u te informeren over veranderingen in uw gebruik van onze Site - om het gebruik van onze Site te analyseren met het oogmerk de inhoud en layout van de Site en de geboden diensten te verbeteren Uw persoonlijke gegevens zullen tevens ter beschikking worden gesteld aan de volgende personen: - uw persoonlijke gegevens zullen worden gedeeld met potentiële werkgevers (wij maken u erop attent dat uw persoonlijke gegevens – d.w.z. naam, adres en telefoonnummer – zichtbaar zullen zijn in de database, maar dat u ervoor kunt kiezen uw gegevens anoniem te plaatsen, hetgeen betekent dat alleen uw voornaam en e-mailadres in de database getoond zullen worden) - indien u ons uitdrukkelijk toestemming daarvoor heeft gegeven bij het instellen of wijzigen van uw accountprofiel, zullen uw persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld aan andere gebruikers van de Site (wij maken u er op attent dat CareerBuilder Belgium niet verantwoordelijk is voor wat andere gebruikers vervolgens met uw gegevens doen. Aangezien gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde werkgevers of wervingsbureaus kunnen zijn, dient u er bovendien op bedacht te zijn dat dergelijke gebruikers mogelijk niet onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die binnen de EER van toepassing is) - indien u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt op een gebied van de Site dat ‘gehost’ wordt door of tevens de naam draagt van een andere onderneming, hetgeen dan uitdrukkelijk zal zijn aangegeven, zullen die gegevens ter beschikking worden gesteld van zowel CareerBuilder Belgium als die andere onderneming (wij maken u er op attent dat u het privacybeleid van die andere onderneming moet bekijken om u ervan te vergewissen of u vertrouwen kunt hebben in de wijze waarop die onderneming uw gegevens wil gebruiken en openbaar maken. CareerBuilder Belgium is niet verantwoordelijk voor wat de desbetreffende andere onderneming vervolgens met uw gegevens doet) - indien u op onze Site bent gekomen vanaf de website van een andere onderneming in de CareerBuilder Groep, kunnen wij de gegevens die wij van u verzamelen delen met die gelieerde onderneming (wij maken u erop attent dat deze gegevens door die gelieerde onderneming zullen worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen van haar privacybeleid) - indien wij van u betaling voor goederen of diensten ontvangen, zullen wij slechts die persoonlijke gegevens van u met gereputeerde financiële instellingen en kredietregistratiebureaus delen die noodzakelijk zijn om die betaling te verwerken en frauduleus gebruik van creditcards e.d. te voorkomen (wij maken u erop attent dat CareerBuilder Belgium niet verantwoordelijk is voor wat deze instellingen en bureaus vervolgens met uw gegevens doen) - indien wij redelijkerwijs vaststellen dat naleving van de wet vereist dat wij samenwerken met of de hulp inroepen van de autoriteiten om een misdrijf te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of de belangen of veiligheid van CareerBuilder Belgium of andere gebruikers van de Site te beschermen, kunnen wij uw gegevens aan zodanige personen openbaar maken als voor die doelen relevant zijn - indien de eigendom van CareerBuilder Belgium of haar bedrijfsmiddelen worden overgedragen kunnen uw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen, doch uw persoonlijke gegevens blijven gehouden worden onder dezelfde voorwaarden als daarvoor.

Persoonlijke gegevens – wat wij daar niet mee doen

Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van andere personen om contact met u op te nemen voor marketingdoelen of promotionele doelen. Evenmin zullen wij andere werkzoekenden in de gelegenheid stellen uw persoonlijke gegevens te zien.

Correctie en Verwijdering

U heeft te allen tijde toegang tot uw door CareerBuilder Belgium gehouden persoonlijke gegevens (d.w.z. niet alleen de gegevens die worden gehouden als deel van uw accountprofiel) om die gegevens te bekijken, te corrigeren, te actualiseren of af te schermen. Om dat te doen moet u [hier klikken]. Wij maken u erop attent dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Verder kunt u ons te allen tijde verzoeken al uw door CareerBuilder Belgium gehouden persoonlijke gegevens permanent te verwijderen. Om dat te doen moet u [hier klikken]. Na een dergelijk verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken of ter beschikking stellen (behalve voorzover door de wet wordt vereist). Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook uit onze systemen verwijderen, met uitzondering van gegevens die zijn vervat in e-mails, correspondentie en andere documenten die wij mogelijk bewaren als bewijs van de voorwaarden van de rechtsbetrekking tussen u en ons. Wij maken u erop attent dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden opgeslagen op een wijze die het mogelijk maakt u te identificeren dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonlijke gegevens werden verzameld.

Samenvatting van uw rechten op grond van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens

De Site wordt geëxploiteerd door CareerBuilder Belgium, en is gericht op de Belgisch markt. CareerBuilder Belgium is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Nederland, gevestigd te Heemstede. U kunt contact opnemen met CareerBuilder Belgium via info@CareerBuilder.nl. Voor de toepassing van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens is CareerBuilder Belgium de gegevensbeheerder (“verantwoordelijke”) terzake van de persoonlijke gegevens die wij in verband met de Site verkrijgen. CareerBuilder Belgium is de host van uw persoonlijke gegevens en slaat deze op op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Deze servers zijn eigendom van en worden onderhouden door onze moedermaatschappij, CareerBuilder, LLC. CareerBuilder, LLC is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Delaware, kantoorhoudende aan 200 North LaSalle St., Suite 1100, Chicago, IL 60601, VS. CareerBuilder, LLC heeft verklaard zich te houden aan de Safe Harbor Principles van het Amerikaanse Ministerie van Handel in verband met de implementatie in de VS van de Europese Richtijn Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Safe Harbor Privacy Principles en de door CareerBuilder, LLC, afgelegde verklaring kunt u de Safe Harbor website van het Amerikaanse Ministerie van Handel bezoeken. U kunt ook direct contact met ons opnemen voor meer informatie over deze verklaring. Verder is CareerBuilder, LLC lid van het BBBOnLine U.S./E.U. Safe Harbor programma voor geschillenbeslechting. Wij verwijzen u naar de BBBOnLine website op www.bbbonline.org voor meer informatie over de privacy-programma’s en geschillenbeslechtingsprocedures van BBBOnLine. De website van het College Bescherming Persoonsgegevens biedt informatie en ondersteuning met betrekking tot uw rechten op grond van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en gerelateerde wetgeving (www.cbpweb.nl of www.mijnprivacy.nl). Kort samengevat, zijn uw belangrijkste rechten: - het recht uit te vinden welke gegevens over u in digitale vorm of op papier worden gehouden en of deze gegevens worden verwerkt - het recht stappen te nemen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt indien die verwerking u waarschijnlijk aanzienlijke schade of aanzienlijk leed zal berokkenen zonder dat dat gerechtvaardigd is - het recht te voorkomen dat besluiten over u worden genomen die uitsluitend zijn gebaseerd op automatische verwerking - het recht onjuiste gegevens over u te doen wijzigen, aanvullen, afschermen of vernietigen - het recht schadevergoeding te eisen wanneer u schade of leed is berokkend als gevolg van schending van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens

Geschillenbeslechting

Indien u te eniger tijd vragen of zorgen over dit Privacybeleid heeft of van mening bent dat wij in strijd met dit Privacybeleid hebben gehandeld, verzoeken wij u [hier te klikken] en zullen wij trachten uw probleem of zorg op te lossen. Indien wij uw probleem of zorg niet adequaat oplossen, kunt u contact opnemen met BBBOnLine via de BBBOnLine website op www.bbbonline.org, en zullen zij als derde partij bemiddelen om tot beslechting van het geschil te komen.

Veranderingen aanbrengen in uw gegevens of voorkeuren

Wanneer u te eniger tijd de gegevens van uw CareerBuilder Belgium account of CV wilt bekijken, corrigeren, actualiseren, veranderen, afschermen of verwijderen, moet u inloggen op uw Mijn CareerBuilder account, naar uw Accountprofiel of CV gaan, uw accountgegevens of CV bekijken en, indien u dat wenst, met behulp van de geboden opties bewerken of verwijderen (wij maken u erop attent dat CareerBuilder Belgium gegevens van uw eerdere accountprofielen kan bewaren voor boekhoudkundige of archiveringsdoeleinden. Deze profielen zullen niet toegankelijk zijn voor derden). Indien u er op het tijdstip van registratie of bij een andere gelegenheid voor heeft gekozen commerciële e-mails of andere berichten van CareerBuilder Belgium te ontvangen, kunt u deze methode gebruiken om aan te geven dat u dergelijke mails en berichten niet langer wenst te ontvangen. Evenzo, indien u van gedachten zou veranderen en zou besluiten dergelijke e-mails van CareerBuilder Belgium te willen ontvangen, kunt u deze methode gebruiken om aan te geven dat u voortaan mails wilt ontvangen.

Webbakens

De webpagina’s van CareerBuilder Belgium kunnen elektronische beelden bevatten die bekend zijn als webbakens (soms single-pixel gifs genoemd) die ons in staat stellen gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht en diensten in samenwerking met andere ondernemingen (co-branded diensten) te leveren. Webbakens worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot op u persoonlijk terug te voeren gegevens op CareerBuilder Belgium en kunnen niet worden gebruikt door derden; zij zijn een techniek die wij gebruiken om samengestelde statistische gegevens te genereren over het gebruik van onze website. Webbakens verzamelen slechts een bepaalde soort gegevens, waaronder cookienummer, tijdstip en datum waarop een pagina bekeken is, en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Omdat webbakens hetzelfde zijn als ieder ander content request dat op de ontvangende pagina is opgenomen, kunt u uw medewerking niet staken of weigeren. U kunt webbakens echter wel buiten werking stellen door cookies uit te schakelen of de cookie-instellingen in uw browser te veranderen.

Over Cookies

Cookies zijn alfanumerieke identifiers waarmee uw online bewegingen worden gevolgd. Bij CareerBuilder Belgium gebruiken wij alleen cookies ter bescherming van en voor het gemak van onze gebruikers. Cookies stellen ons in staat onze gebruikers veilige pagina’s te leveren zonder hen te vragen herhaaldelijk in te loggen. Indien het systeem van een gebruiker langer dan een uur niet gebruikt wordt, verlopen de cookies en moet de gebruiker opnieuw inloggen om de sessie te vervolgen. Dat helpt onbevoegde toegang tot de gegevens van de gebruiker wanneer deze niet bij zijn of haar computer zit voorkomen. Uw browser kan u vertellen hoe u alle cookies kunt weigeren of kunt aangeven wanneer een cookie wordt verzonden, maar sommige kenmerken of diensten van de Site functioneren mogelijk niet goed zonder cookies. Cookies van derden: Middels de advertenties op de Site, kunnen onze adverteerders een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen. CareerBuilder Belgium is niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door derden.

Veiligheid van uw Persoonlijke gegevens

CareerBuilder Belgium heeft belangrijke maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies en onbevoegd gebruik of onbevoegde toegang, verandering of openbaarmaking. In het kader van deze procedure hebben wij alle account- en wachtwoordgegevens versleuteld. Bovendien passen wij versleuteling toe voor veilige creditcard transacties. Hoewel wij alle redelijke maatregelen hebben genomen, bestaat onfeilbare veiligheid niet. Daarom kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens nimmer zal plaatsvinden.