Ontvang de nieuwste vacatures direct in je inboxLees meer     Nederlands  |  Français     |  English      

Voorwaarden (per 1/7/2008)


1. Inleiding. Lees deze webpagina zorgvuldig. Het bevat de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de CareerBuilder Belgium Website. Door gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van de CareerBuilder Belgium Website geeft u aan deze Voorwaarden te aanvaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt of u zich niet houdt aan of niet voldoet aan de bepalingen ervan, mag u de Site niet gebruiken.
Indien u de Site gebruikt als Werkzoekende, zijn de bepalingen in deze Voorwaarden of Bijlagen die uitdrukkelijk op Werkgevers van toepassing zijn, niet op u van toepassing.
Indien u de Site gebruikt als Werkgever, heeft u mogelijk ook een Dienstenovereenkomst gesloten met CareerBuilder Belgium. In dat geval maken deze Voorwaarden, inclusief de aangehechte Bijlagen doch exclusief de bepalingen die uitdrukkelijk op Werkzoekenden van toepassing zijn, deel uit van en zijn zij opgenomen in die Dienstenovereenkomst.

2. Bindende Overeenkomst. Deze Voorwaarden, tezamen met alle Bijlagen bij deze Voorwaarden (zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden door CareerBuilder Belgium) vormen een bindende overeenkomst (de ‘Overeenkomst’) tussen u en CareerBuilder Belgium.

3. Bepaalde Definities. In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing:
Inhoud’ betekent alle tekst, afbeeldingen, ontwerpen en programmering die op de Site worden gebruikt.
Ontwerp’ betekent de kleurencombinaties en de pagina-layout van de Site.
Document’ betekent iedere plaatsing door een Gebruiker op de Site, inclusief de gegevens van een functie of CV.
Werkgever’ betekent een persoon of entiteit die toegang heeft tot de Site om een functie te plaatsen of om een reden die verband houdt met het zoeken van kandidaten voor werk.
Afbeeldingen’ betekent alle logo’s, knoppen en andere grafische elementen op de Site, met uitzondering van betaalde advertentiebanners.
CareerBuilder Belgium’ betekent CareerBuilder B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Nederland, gevestigd te Heemstede. U kunt contact opnemen met CareerBuilder Belgium via info@CareerBuilder.nl.
CareerBuilder Belgium Website’ of de ‘Site’ betekent www.careerbuilder.be in zijn geheel, inclusief de Inhoud en Diensten die in die context van toepassing zijn.
Werkzoekende’ betekent een Gebruiker die toegang heeft tot de Site om een functie te zoeken.
Programmering’ betekent de cliëntcode (HTML, JavaScript, etc.) en de servercode (Active Server Pages, VBScript, databases, etc.) die op de Site gebruikt worden.
Diensten’ betekent alle diensten die op de Site aangeboden worden door CareerBuilder Belgium of haar agenten.
Tekst’ betekent alle tekst op iedere pagina van de Site, zowel redactionele tekst als instructies, bijvoorbeeld betreffende het navigeren.
Gebruiker’ verwijst naar iedere persoon of entiteit die een aspect van de Site gebruikt.
U’ betekent de persoon die (of de entiteit namens welke u handelt die) instemt met deze Voorwaarden.

4. Aanvaardbaar Gebruik van de Site.
4.1 Algemene Gebruiksregels. De Site is bedoeld voor personen die werk zoeken en voor werkgevers of wervers die kandidaten voor werk zoeken. U mag deze Site uitsluitend op een eerlijke manier gebruiken voor wettige doeleinden die vallen binnen de door CareerBuilder Belgium beoogde en voor CareerBuilder Belgium aanvaardbare gebruiken van de Site.

4.2 Gebruikslicentie voor Gebruikers die Werkzoekenden zijn. CareerBuilder Belgium verleent u hierbij een beperkt, opzegbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Site, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bij het zoeken naar werk voor uzelf. Bij de uitoefening van uw gebruikslicentie mag u slechts een enkele kopie van het materiaal op de Site bekijken en downloaden, en is het u niet toegestaan dergelijk materiaal te verkopen of over te dragen of op andere wijze ter beschikking te stellen van een derde.
U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor de inhoud van ieder Document dat u op de Site plaatst en voor alle gevolgen die uit een dergelijke plaatsing voortvloeien.

4.3 Gebruikslicentie voor Gebruikers die Werkgevers zijn. CareerBuilder Belgium verleent u hierbij een beperkt, opzegbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Site, uitsluitend voor uw intern zakelijk gebruik bij het zoeken van kandidaten voor werk. Bij de uitoefening van uw gebruikslicentie mag u slechts een enkele kopie van het materiaal op de Site bekijken en downloaden, en is het u niet toegestaan dergelijk materiaal te verkopen of over te dragen of op andere wijze ter beschikking te stellen van een derde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CareerBuilder Belgium.
Indien u bevoegd bent gebruik te maken van de CV Database, zijn tevens de CV Database Voorwaarden op u van toepassing.
U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor de inhoud van ieder Document dat u op de Site plaatst en voor alle gevolgen die uit een dergelijke plaatsing voortvloeien.

4.4 Huisregels voor Plaatsing, Gedrag en Veiligheid. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de ‘Huisregels’ voor plaatsing, gedrag en veiligheid op de Site, die aan deze Overeenkomst zijn gehecht als Bijlage A.

5. Intellectuele Eigendomsrechten. Behalve de Documenten die door een Gebruiker worden gemaakt, zijn de Site en alle rechten, aanspraken en belangen in en op de intellectuele eigendom van de Site de exclusieve eigendom van CareerBuilder Belgium of haar licentiegevers. Met uitzondering van de beperkte licenties die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk aan u worden verleend, behoudt CareerBuilder Belgium alle andere rechten, aanspraken en belangen voor aan zichzelf en haar licentiegevers.

6. Afwijzing en Beperking van de Aansprakelijkheid van CareerBuilder Belgium.

6.1 Toewijzing Verantwoordelijkheid CareerBuilder Belgium biedt de Site aan als een open forum waarop Werkzoekenden Werkgevers kunnen zoeken en Werkgevers Werkzoekenden kunnen vinden. CareerBuilder Belgium onderzoekt of controleert daarbij niet de achtergrond, het gedrag, de geschiktheid of de betrouwbaarheid van Gebruikers en inspecteert of controleert niet de inhoud van Documenten die door Gebruikers worden geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om die stappen te nemen die iedere verstandige persoon normaliter zou nemen wanneer hij zou moeten besluiten al dan niet te reageren op een Document dat door een andere Gebruiker is geplaatst, al dan niet gegevens te verstrekken aan een andere Gebruiker, al dan niet een sollicitatiegesprek aan te gaan en al dan niet een functie aan te bieden of te aanvaarden.
Indien CareerBuilder Belgium er door een Gebruiker van in kennis wordt gesteld dat een Document of activiteit niet in overeenstemming zou zijn met deze Overeenkomst, kan zij die bewering onderzoeken en te goeder trouw en geheel naar eigen goeddunken besluiten maatregelen te nemen met betrekking tot een Gebruiker of met betrekking tot een Document dat door een Gebruiker is geplaatst.

6.2 Geen goedkeuring door CareerBuilder Belgium. Niets op de Site mag worden beschouwd als een goedkeuring, toezegging of garantie ter zake van een Gebruiker of derde, met betrekking tot diens Website, producten, diensten, indienstneming, ervaring, werk of wervingspraktijk of in enig ander opzicht.

6.3 Geen Gegarandeerde Resultaten. CareerBuilder Belgium kan niet garanderen dat het gebruik van de Site ertoe zal leiden dat een Werkzoekende in dienst wordt genomen of dat een vacature wordt vervuld. CareerBuilder Belgium is niet verantwoordelijk voor besluiten met betrekking tot werk van een Gebruiker, noch voor de redenen waarom of de wijze waarop dergelijke besluiten worden genomen.

6.4 Beschikbaarheid van Diensten. CareerBuilder Belgium zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Site voortdurend beschikbaar en volledig functioneel is. Ondanks die inspanningen, zal de Site of zullen bepaalde faciliteiten binnen de Site van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn als gevolg van storingen in of gepland onderhoud aan onze IT systemen of de IT systemen van derden waarvan wij gebruik moeten maken om de Site aan te kunnen bieden. CareerBuilder Belgium sluit derhalve aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die een Gebruiker onder dergelijke omstandigheden kan oplopen.

6.5 Veiligheid. CareerBuilder Belgium zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Site vrij is van virussen en dat niemand onbevoegd toegang krijgt tot of gebruik maakt van een Document of persoonlijke gegevens. Omdat zoiets als onfeilbare veiligheid niet bestaat, kan CareerBuilder Belgium niet garanderen dat haar inspanningen te allen tijde volledig succesvol zullen zijn. CareerBuilder Belgium sluit derhalve aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die een Gebruiker mogelijk oploopt als gevolg van het feit dat de redelijke inspanningen van CareerBuilder Belgium niet succesvol zijn.

6.6 Geen Extra Garanties. Behalve als uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, wordt de Site aangeboden in de toestand waarin hij verkeert, zonder enigerlei extra garantie.

6.7 Vorderingen betreffende deze Overeenkomst. Bepaling 6.10 van deze Voorwaarden beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van CareerBuilder Belgium (inclusief iedere aansprakelijkheid wegen handelingen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers) terzake van:
(a) een schending van de Overeenkomst; of
(b) een toezegging, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten, inclusief nalatigheid, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst.

6.8 Uitsluiting van Impliciete Voorwaarden. Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die door de wet worden geïmpliceerd worden, voorzover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

6.9 Kwesties die niet worden Uitgesloten. Niets in deze voorwaarden sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van CareerBuilder Belgium
(a) voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of wanneer er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding op CareerBuilder Belgium rust; of
(b) voor overlijden of letsel veroorzaakt door de nalatigheid van CareerBuilder Belgium; of
(c) voor een kwestie met betrekking tot welke het onwettig zou zijn indien CareerBuilder Belgium haar aansprakelijkheid zou uitsluiten of trachten uit te sluiten; of
(d) voor bedrog of bedrieglijke voorstelling.

6.10 Beperking van Vorderingen. Behoudens bepaling 6.9:
(a) is de totale aansprakelijkheid van CareerBuilder Belgium uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), misleidende voorstelling, schadeloosstelling of andere grond, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Overeenkomst, beperkt tot het totale bedrag van de gelden die door de Gebruiker op grond van de Overeenkomst zijn betaald of, indien geen gelden zijn betaald, tot EUR 150; en
(b) CareerBuilder Belgium is niet aansprakelijk jegens de Koper voor zuiver economische schade, winstderving, omzetderving, verlies van goodwill of andere schade, in elk geval ongeacht of de schade directe of indirecte of gevolgschade betreft, noch voor vorderingen van vergoeding van gevolgschade van welke aard ook (en hoe dan ook veroorzaakt) die voortvloeien uit of in verband staan met de Overeenkomst.

7. Opzegging en opschorting. Indien u een Werkgever bent, kunt u, behoudens het in punt 8 bepaalde, deze Overeenkomst niet opzeggen, ontbinden of opschorten gedurende de looptijd van uw abonnement.
Indien u een Werkzoekende bent, kunt u deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van schriftelijke kennisgeving aan CareerBuilder Belgium en CareerBuilder Belgium kan deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van schriftelijke kennisgeving aan u.
CareerBuilder Belgium kan uw toegang tot of gebruik van de Site opschorten wanneer CareerBuilder Belgium dat redelijkerwijs noodzakelijk acht om de belangen van CareerBuilder Belgium of een andere Gebruiker te beschermen. CareerBuilder Belgium is niet verplicht u vooraf in kennis te stellen van een dergelijke opschorting en de opschorting duurt een zodanige periode als CareerBuilder Belgium redelijkerwijs noodzakelijk acht om de belangen van CareerBuilder Belgium of een andere Gebruiker te beschermen.

8. Betaling van Diensten bij Opzegging door een Werkgever van een Dienstenovereenkomst. Indien u op enig tijdstip tijdens de looptijd van deze Overeenkomst een Dienstenovereenkomst opzegt waarin deze Voorwaarden door verwijzing zijn opgenomen, met uitsluiting van opzegging wegens schending van deze Overeenkomst of de Dienstenovereenkomst door CareerBuilder Belgium, behoudt CareerBuilder Belgium zich het recht voor van u alle betalingen te ontvangen voor de Diensten die door u tot de opzegging gebruikt zijn in gevallen waarin die opzegging uitdrukkelijk wordt toegestaan door de voorwaarden van de desbetreffende Dienstenovereenkomst, en daarnaast vijftig procent (50%) van het resterende ongebruikte deel van de Dienstenovereenkomst in gevallen waarin een dergelijke opzegging niet uitdrukkelijk is toegestaan.

9. Links naar Andere Sites. CareerBuilder Belgium bevat links naar Websites van derden. Deze links worden uitsluitend als dienst aan u aangeboden en mogen niet worden beschouwd als goedkeuring door CareerBuilder Belgium van de inhoud van dergelijke Websites van derden. CareerBuilder Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waarnaar gelinkt wordt en doet geen enkele toezegging met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke websites van derden. Indien u besluit gebruik te maken van een link naar een website van derden, doet u dat voor eigen risico.

10. Vrijwaring. U stemt ermee in CareerBuilder Belgium (en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, vorderingen, gedingen en aanspraken van derden (met inbegrip van doch niet beperkt tot kosten, schadevergoeding en redelijke kosten van juridische en administratieve bijstand) die het gevolg zijn van een door u geplaatst Document dat inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief laster en inbreuk op intellectuele eigendom) of die het gevolg zijn van niet-nakoming door u van toepasselijke arbeidswetgeving. CareerBuilder Belgium zal zich in redelijkheid inspannen om u direct in kennis te stellen van een dergelijke vordering of procedure en kan u voor uw rekening bijstaan bij uw verweer tegen een dergelijke vordering of in een dergelijke procedure.

11. Privacybeleid en Gedragscode. Het Privacybeleid en de Gedragscode dat op deze Site zijn geplaatst werden door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

12. Vragen en Mededelingen. Vragen betreffende het gebruik van de Site dienen te worden gericht aan Feedback. Mededelingen aan CareerBuilder Belgium dienen te worden gezonden aan het adres vermeld op de Site. Mededelingen aan u worden gezonden aan het door u verstrekte adres. U draagt het risico voor mededelingen die aan uw adres zijn verzonden indien dat adres niet langer actueel is.

13. Algemeen. Toegang tot de Inhoud kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet wettig zijn en dergelijke personen hebben geen recht op toegang tot of gebruik van de Site. Indien u toegang heeft tot CareerBuilder Belgium van buiten Nederland, is die toegang voor uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Deze Overeenkomst en uw Dienstenovereenkomst, indien door u afgesloten, worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of uw Dienstenovereenkomst. De enige relatie tussen u en CareerBuilder Belgium is die van onafhankelijke contractpartijen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig wordt bevonden, doet de ongeldigheid van (een deel van) die bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van de resterende delen en bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig geldig en van kracht blijven. Alle bepalingen van deze Overeenkomst blijven na opzegging van kracht, behalve de bepalingen die toegang tot en gebruik van de Site verlenen, en u dient al uw gebruik van en toegang tot de Site onmiddellijk te staken. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te cederen of over te dragen. Afstand van een bepaling van deze Overeenkomst mag niet worden beschouwd als verdere of blijvende afstand van die bepaling of enige andere bepaling.

Bijlage A - Huisregels voor Plaatsing, Gedrag en Veiligheid.
Alleen CareerBuilder Belgium is bevoegd deze regels te interpreteren. Aan Gebruikers die deze regels schenden kan de toegang tot of het gebruik van de Site tijdelijk of blijvend ontzegd worden, naar goeddunken van CareerBuilder Belgium. CareerBuilder Belgium behoudt zich het recht voor deze regels van tijd tot tijd te veranderen.

A1. Plaatsingsregels:
(a) Uw Document mag niet bevatten: (i) URL's of links naar Websites (om uw bedrijf of Website te adverteren, zie onze Advertentie informatie pagina.); (ii) auteursrechtelijk beschermd materiaal (tenzij u eigenaar bent van het auteursrecht of toestemming van de eigenaar heeft voor plaatsing van het auteursrechtelijk beschermde materiaal); (iii) bedrijfsgeheimen (tenzij u de eigenaar daarvan bent of toestemming van de eigenaar heeft voor plaatsing ervan); (iv) materiaal dat inbreuk maakt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten of dat de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen schendt; (v) iets dat seksueel expliciet, obsceen, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, grof of hatelijk is; of (vi) iets dat beschamend of beledigend is voor een andere persoon of entiteit.
(b) Het is u niet toegestaan uw Document(en) te gebruiken om: (i) u uit te geven voor een andere persoon, levend of dood; (ii) onware, onnauwkeurige of misleidende informatie te plaatsen; (iii) advertenties of uitnodigingen tot transacties te plaatsen (**met inbegrip van doch niet beperkt tot E-mail Processors, Project 21, franchises, ‘clublidmaatschappen’, distributeurschappen of iets dat een geldelijke investering door de Gebruiker vereist, inclusief een verzoek om betaling voor verkrijging van functievermeldingen); (iv) kettingbrieven of piramidespelen te plaatsen; of (v) meningen of mededelingen van commerciële of andere aard te plaatsen.
(c) Uw Document(en) moet(en) voldoende gegevens bevatten om de aard van de aangeboden functie en de gestelde functie-eisen of uw kwalificaties als kandidaat-werknemer duidelijk over te brengen aan de Gebruiker. Documenten waarin de Gebruiker wordt aangemoedigd ‘een e-mail te sturen voor meer gegevens’ zijn niet toegestaan. Documenten van derden waarbij een vergoeding in rekening wordt gebracht of volledige toegang tot alle CV-informatie wordt beperkt, zijn verboden.
(d) Geplaatste CV’s moeten de correcte CV bevatten van een levende persoon die voor zichzelf fulltime of parttime werk of werk op contractbasis zoekt.
(d) CareerBuilder Belgium is geenszins verplicht de op de Site geplaatste Documenten te controleren, doch kan Documenten steekproefsgewijs controleren. Documenten waarvan wordt vastgesteld dat zij in strijd zijn met de bovenstaande Plaatsingsregels kunnen naar goeddunken van CareerBuilder Belgium worden verwijderd.

A2. Gedragsregels:
(a) U mag niet op andere wijze of voor een ander doel op door andere Gebruikers geplaatste Documenten reageren dan wordt verwacht (d.w.z. om te solliciteren naar de functie of om een verder gesprek met de kandidaat te initiëren). Berichten waarbij werkgevers worden uitgenodigd zaken te doen met onze concurrenten zijn verboden.
(b) U mag Gebruikers geen ongevraagde commerciële e-mails sturen.
(c) Bescherm uw wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw gegevens en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw registratie, ongeacht of dat gebruik door u is goedgekeurd. Indien anderen uw wachtwoord gebruiken om ongepast materiaal op de Site te plaatsen, loopt u het risico uw toegang tot de Site te verliezen. U stemt ermee in CareerBuilder Belgium onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw registratie en wachtwoord.
(d) Meldt ongepaste plaatsingen of ongepast gedrag aan Feedback.
(e) U mag door een andere persoon of entiteit geplaatst materiaal niet verwijderen of wijzigen.
(f) Indien CareerBuilder Belgium op enig tijdstip tijdens de looptijd van deze Overeenkomst tot de conclusie komt dat u: (i) CareerBuilder Belgium misleid heeft met betrekking tot uw bedrijfspraktijken en/of diensten, of (ii) diensten heeft gekocht die niet uw precieze bedrijf vertegenwoordigen, behoudt CareerBuilder Belgium zich het recht voor deze Overeenkomst te beëindigen.
(g) CareerBuilder Belgium is geenszins verplicht het gedrag van haar Gebruikers te controleren, doch zij kan onderzoek doen en maatregelen nemen wanneer schendingen worden gemeld.

A3. Veiligheidsregels:
(a) Het is Gebruikers verboden de veiligheid van de Site in gevaar te brengen of te trachten in gevaar te brengen door, onder andere doch niet uitsluitend: (i) toegang te verwerven tot gegevens die niet voor die Gebruiker bestemd zijn of in te loggen op een Server of account met betrekking tot welke de Gebruiker geen toegangsrechten heeft; (ii) zonder toestemming de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken of te testen of veiligheids- of verificatiemaatregelen te schenden; (iii) een dienst aan een Gebruiker, host of netwerk te verstoren, onder andere doch niet uitsluitend door een virus op de Site te brengen, of door overbelasting, ‘flooding’, ‘mailbombing’ of ‘crashing’ te veroorzaken; (iv) ongevraagde e-mail te versturen, inclusief promoties en/of advertenties voor producten of diensten; (v) een TCP/IP packetheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroepbericht te vervalsen. Schendingen van de veiligheid van het systeem of het netwerk kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
(b) Schending van deze veiligheidsregels kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. CareerBuilder Belgium zal incidenten waarbij mogelijk van een dergelijke schending sprake is, onderzoeken, en kan de autoriteiten inschakelen en met de autoriteiten samenwerken om Gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen te vervolgen.